Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video
Player Video

CA NHẠC

 

 

Ác Mộng Của Những Giấc Mơ - Đông Nhi
Cảm Xúc Đầu Tiên - Triệu Hoàng
Nhịp Đập Giấc Mơ - Hoàng Thuỳ Linh


 


   Young-eon, b? t?n cng b?i m?t c gi l? m?t khi m?t mnh ? l?i tr??ng luy?n ht. Khi t?nh d?y, c ng? ngng nh?n ra mnh ? ch?t. Khng ai nghe th?y, hay nhn th?y c, c g?n nh? hon ton bi?n m?t.
   Nh?ng k? l? thay, ng??i b?n thn Sun-min c?a c c th? nghe th?y ti?ng c ni. Cu chuy?n th?t s? b?t ??u khi 2 ng??i b?n b??c vo cu?c khm ph ci ch?t b ?n c?a Young-eon.

   Nh v ??ch trong cu?c thi b?n sng Quan H?u Bc tnh c? g?p ph?i m?t v? c??p v H?u Bc ? b?n ch?t 4 tn c??p, gi?i thot cho m?t c?nh st, tuy nhin m?t tn c??p ? tr?n thot. Sau ?, v? vi?c H?u Bc b?n c??p ???c giao cho Trang T? Duy - ng??i ? b? anh ?nh b?i trong cu?c thi b?n sng - th? l v anh ???c x? tr?ng n. Tuy nhin ngay sau ?, H?u Bc b? tn c??p tr?n thot t?n cng. T? ?y h l? nhi?u cu chuy?n b m?t, v m?i quan h? gi?a Quan H?u Bc v Trang T? Duy thay ??i theo h??ng khng ng? t?i.

   Song Kang-ho ?ng vai m?t c?u ??i di?n tnh bo "Han-kyu" ng??i ? b? ?u?i vi?c su n?m tr??c ?y v b? nghi ng? ti?t l? nh?ng thng tin m?t t?i Seoul.
   ??i m?t v?i m?t tnh hu?ng t??ng t? ? pha b?c c?a bin gi?i, Kang Dong-won ?ng vai "Ji Won" m?t ?i?p vin B?c Tri?u Tin c?ng ? b? ?u?i vi?c, m?t con ng??i ???c miu t? l l?nh lng ? bn ngoi nh?ng bn trong l?i ?m p.
   B? phim khm ph nh?ng cu chuy?n c?a c? hai v h? v?n lun coi nhau nh? k? th b m?t.

   Vo n?m 1996, m?t th? tr?n nh? ? Hn Qu?c ?ang th?c hi?n m?t cng trnh xy d?ng quy m l?n ph?c v? cho Olympic ma ?ng. Trong khi ?ang xy d?ng, ?y ban ??a ph??ng nh?n ???c thng bo r?ng h? khng c ?? v?n ??ng vin ?? tham gia thi ??u. ?y ban ? ??a ra quy?t ??nh thnh l?p m?t ??i tuy?n tr??t tuy?t ?? tham gia s? ki?n.
   C?u v?n ??ng vin ng??i M? g?c Hn Junior Bob ???c nh?n lm con nui tr? v? Hn Qu?c ?? tm m?, cng v?i 4 thnh vin khc ch?a h? c kinh nghi?m, ??i tuy?n tr??t tuy?t ??u tin c?a Hn Qu?c ???c hnh thnh. Khng th? thoi thc, ? l m?t th? thch ? ???c giao ph cho h?.

   ??i hi?p Tri?n Chiu" l m?t phim hi ??y m ho?c dn d?ng d?a trn cu?n ti?u thuy?t Trung Qu?c quen thu?c Qi Xia Qu Yi. Chuy?n k? v? v? quan thanh lim Bao Cng d??i tri?u ??i nh T?ng, ng??i ???c dn chng v cng yu m?n v ? tr? gian, di?t b?o, b?o v? cu?c s?ng yn ?m c?a ng??i dn.
   B? phim c s? tham gia c?a hai ngi sao mn b?c L?u ??c Hoa v Tr??ng B Chi.

   Dan (Phn Thi?u Hong) ???c phn cng lm vi?c v?i Fan (Thi Trc Nghin) d??i s? h??ng d?n c?a cha c, thanh tra Chung. Trong m?t l?n tu?n tra, Fan c?u ???c June (L M?nh Qun), nhn ch?ng c?a m?t v? gi?t ng??i.
   June ???c yu c?u ??ng ra lm nhn ch?ng quan tr?ng nn ? nh?n ???c s? b?o v? nhn ch?ng ??y ??. Cng lc ny June c tham gia vo m?t cu?c thi s?c ??p mang tn "Miss Asia Beauty Pagean", c? h?i l?n cho b?n t?i ph?m tr? kh? June, v th? Fan bu?c ph?i tham gia vo cu?c thi ?? b?o v? June v?i s? h? tr? c?a Madam Tie (Ng Qun Nh?) v Lok (L?c Ngh?).

   Sang-woo m?t c?u b 7 tu?i ???c m? g?i v? s?ng v?i b ngo?i trong lc m? tm vi?c lm t?i thnh ph?. Sinh ra v l?n ln ? thnh ph?, Sang-woo ? b? s?c v?i nh?ng g hi?n ra tr??c m?t mnh, b ngo?i gi y?u v c?nh lng qu ngho kh. V?i b?n tnh thi?u tn tr?ng v ch k?, Sang-woo tr? nn t?c gi?n, c?m th?y r?ng mnh b? b? r?i. Sang-woo khng quan tm t?i b, c?u b thch ginh th?i gian ch?i game trn chi?c my ?i?n t? c?m tay h?n l gip ?? b.
   Cu?i cng m? Sang-woo c?ng tm ???c ???c vi?c lm quay tr? v? ?n c?u, Sang-woo ? tr? thnh 1 c?u b hon ton khc. Thng qua s? kin nh?n v tnh th??ng c?a b ngo?i, c?u b ? h?c ???c cch ??ng c?m v?i m?i ng??i, s? khim nh??ng v t?m quan tr?ng c?a gia ?nh.

   C ca s? tr? Britney Bch, cn ???c g?i l Cng cha Teen, cng v?i 5 v? s? k? qu?c ? gy ra r?t nhi?u r?c r?i n?c c??i, cho c nh?ng bi h?c qu bu gip s? nghi?p m nh?c c?a c.

   Hai anh em k?t ngh?a Cp Cng v Th?ch Kin gip 72 khch thu nh b? ?u?i ?nh b?i nh?ng ch? nh tham lam keo ki?t c?a h? vo nh?ng n?m 1970 ? H?ng Kng.Sau khi v tnh c?u Ti?u ?o H?ng kh?i cu?c hn nhn s?p ??t, hai anh em cng yu c. Khi h? c?u hn c, Cp Cng ???c ch?n, hai anh em tr? thnh k? th.
   ??n gi?, n?m 2010, lng c?m th c?a Th?ch Kin bi?n thnh s? c?nh tranh quy?t li?t v?i Cp Cng khi h? ch?m chn trong kinh doanh ? khu ph? pht ??t nh?t thnh ph?, n?i sinh s?ng c?a 72 khch tr?.

   D?a trn m?t ti?u thuy?t vi?t trn ma?ng ?i?n tho?i di ??ng ? khi?n 11 tri?u ng??i r?i l?, B?u tr?i th??ng yu" l cu chuy?n v? ba n?m sng gi c?a m?t c n?? sinh Trung h?c. Trong khi b?n b m m?i v?i chuy?n b?n trai, Mika l?i khng th? yu ai. C b b?t ??u nh?n ???c nh?ng c ?i?n tho?i cu?a m?t cha?ng trai la? m??t m c be? khng bi?t ? l ai v d?n d?n khm ph bi? m?t. C b cu?i cng ? g?p anh nh?ng nh?ng ngy h?nh phc c?a h? s?m qua ?i do nh?ng b?t ha?nh s?p ?p ??n.

   Cnh ??ng b?t t?n xoay quanh cu?c s?ng m?u sinh kh?n kh? c?a ng??i nng dn mi?n Ty. ng V cng hai ??a con l ?i?n v N??ng s?ng trn m?t chi?c thuy?n tri n?i kh?p n?i, sau khi ng??i cha ? ??t chy ngi nh c?a h? ?? tr? th cho s? khng chung th?y c?a v?. M?t ngy, nh?ng ??a tr? ?em v? m?t c gi m?i dm ? b? ?nh t?i t? b?i nh?ng ng??i dn thnh ph?...

   L v Trung hoa xoay quanh hai ng??i b?n thn s?ng t?i chu u (l?y nguyn m?u t? Sammy Hng v Kane Kosugi), nh?ng ng??i ?am m v thu?t. H? l ?? t? ru?t c?a H?ng Gar sau khi h?c v t? cha Hng (H?ng Kim B?o). Khi h? mu?n tm hi?u cc hnh th?c khc c?a v thu?t, h? ? ??a v thu?t Trung Qu?c ra t?m qu?c t? trong n? l?c ?? nghin c?u Choy Li Fut Kung Fu.

   L?y b?i c?nh l?ch s? c?a Trung Hoa th?i Chi?n qu?c (475 - 221 tr??c cng nguyn), b? phim t?p trung vo cu?c ??u tr gi?a hai nhn v?t l?ch s? l Tn T?n v Bng Quyn...

   Quan Vn Tr??ng 2011 l b? phim H?ng Kng ???c chuy?n th? t? cu chuy?n c?a Quan V?, v? t??ng n?i ti?ng trong l?ch s? Trung Qu?c do ngi sao Chung T? ??n th? vai chnh. Bin k?ch v ??o di?n Alan Mak v Felix Chong. Phim kh?i quay t? thng ba n?m 2010 v k?t thc vo ngy 30 thng 6 n?m 2010.

   Vo th?i ?i?m tr??c n?m 1997, tr??c khi H?ng Kng tr? v? Trung Qu?c, b? phim b?t ??u v?i c?nh anh em nh Archer, Tony v Tiger ?ang th?a thu?n bun bn thu?c phi?n v?i Sam, ng??i c?m ??u m?t b?ng ??ng x h?i ?en. Ma Jun, m?t thm t? chuyn ?i?u tra t?i ph?m hnh s?, cng v?i m?t nhm cc s? quan c?nh st, ?ang ?i?u tra cc h?p ?m...

   "Chng trai ?a ti" l b? phim truy?n hnh Hn Qu?c c?a ??o di?n Yeo Jeong-Joon, do Kwon Sang-woo v Im Yoona th? vai chnh. ?y l m?t phin b?n hi?n ??i c?a C b l? lem. B? phim ni v? anh em sinh ?i Oh Dae-san v Lee Joon-hee v?i hai cu?c s?ng hon ton tri ng??c. Dae-san l m?t nh thi?t k? th?i trang, anh ?i?u hnh m?t c?a hng nh? ? ch? Dongdaemun v ??c m? ???c giu c. M?t ngy, anh g?p Joon-hee, ng??i th?a k? c?a m?t ?? ch? th?i trang. V cu chuy?n b?t ??u...

   D?a trn cu chuy?n trong Kinh Thnh v? hai ng??i con trai ??u tin c?a Adam v Eve, Huynh ?? tn st ni v? s? ghen t? c?a Cain ??i v?i ng??i em trai Abel. Lee Cho In l m?t bc s? r?t ti n?ng, ng??i c m?i th? m anh ta mu?n trong khi anh trai c?a anh, Seon Woo ghen t? v?i s? ch m Cho In nh?n ???c. Seon Woo ?? l?i cho em trai ? dnh t?t c? m?i th? trong cu?c s?ng c?a mnh - tnh yu c?a ng??i cha, m?t bc s? ???c m?i ng??i cng nh?n v ?n c?p ng??i ph? n? anh yu.

   ???ng S?n ??i ??a ch?n l b? phim b? phim truy?n hnh Trung Qu?c ni v? h?u qu? c?a tr?n ??ng ??t t?i ???ng S?n n?m 1976 c?a ??o di?n Phng Ti?u C??ng. N?m 1976 t?i ???ng S?n, Ni Yuan s?ng trong m?t c?n h? nh? v?i ch?ng v c?p song sinh Fang Deng v Fang Da. ??t nhin m?t ??t rung chuy?n, nh c?a h? s?p xu?ng, hai con c b? m?c k?t trong ?...

   M?t chng cng t? khng th? s?ng thi?u gi ??p v m?t anh m?t sch nh ngho cng r?i vo vng xoy tnh yu trn ??t M? nhi?u cm d?. Ai s? tm ???c tnh yu ?ch th?c? M?t b? phim hi lng m?n l?y b?i c?nh Si Gn, Vi?t Nam v Orange Country, M?.

   An l m?t c n? sinh m? m?ng, lun ??c ao c chng Th?n Ch?t ??p trai ??n rt h?n mnh nh? c gi cng tn phim N? hn th?n ch?t. M?t ngy kia, Th?n Ch?t Teen b?t ng? xu?t hi?n nh?ng c n?m m?, c nng An c?ng khng t??ng t??ng n?i chnh mnh s? l ng??i "Gi?i c?u th?n ch?t"!

   B? phim k? v? m?i tnh hi h??c, lng m?n v c?m ??ng c?a hai con ng??i hon ton khc bi?t nhau v? t?t c? m?i th?. B?o Nam, 21 tu?i, ??p trai, giu c, su?t ngy ch? bi?t rong ch?i, ??t ti?n vo nh?ng cu?c vui v b?. Di?m Trc l c gi 18 tu?i, xinh ??p, ng? ngo, bn sch d?o nh?ng l?i khng bi?t ch? v lun ao ??c c ?? ti?n ?? m? m?t ti?m sch nh? cho ring mnh. R?i cu?c s?ng ??a ??y ?? Di?m Trc ph?i c?u mang B?o Nam...

   ??p t?ng centimet l cu?c g?p g? tnh c? lm nn duyn ph?n gi?a m?t anh chng m nhi?p ?nh v m?t Hoa h?u. Nhn v?t chnh l Ng ??ng (T?ng Thanh H ?ng) - t?ng ?o?t gi?i Hoa h?u Ph sa t?i h?i ch? Mi?n Ty 2005. C ??c m? tr? thnh di?n vin n?i ti?ng nh?ng ngoi v? xinh ??p th m?i ng??i cho r?ng c khng c ti.

   "Ki?m v? giang h?" k? v? cu chuy?n r??t ?u?i truy st c?a n? st th? Lei Bin ??m nhi?m c m?i th 'khng ??i tr?i chung' v?i Zeng Jing. Tuy nhin, nhn v?t hi?p khch ny ? rt kh?i giang h? v k?t hn v?i m?t chng th? sinh 'chn y?u tay m?m' Jiang A-sheng. ?? ch?ng tr? l?i m m?u c?a st th? v b?o v? ng??i ch?ng v can, Zeng Jing khng qu?n hi?m nguy kh kh?n, nh?t quy?t khng ch?u khu?t ph?c k? ??ch.

   D?a trn ? Thin ?? Long K c?a nh v?n Kim Dung, n?i dung phim xoay quanh truy?n thuy?t v? ?? long ?ao v ? thin ki?m trong v lm. N?u ai n?m ???c c? hai bu v?t ny s? lm ch? thin h?. Bn c?nh n on giang h? gi?a cc phi v l cu chuy?n tnh c?m ph?c t?p c?a nam nhn v?t chnh, Tr??ng V K? - con trai c?a v hi?p Tr??ng Thy S?n (m?t trong V ?ang th?t hi?p) v??ng vo quan h? r?i r?m cng lc v?i b?n c gi: Tri?u M?n - qu?n cha Mng C?, Chu Ch? Nh??c - ?? t? phi Nga Mi, c em h? Th Nhi v nng Ti?u Chiu x? Ba T?.

   Ty Du K l m?t b? phim truy?n hnh kinh ?i?n c?a Trung Qu?c d?a trn b? ti?u thuy?t cng tn c?a tc gi? Ng Th?a n. B? phim pht sng l?n ??u tin trn ?i CCTV c?a Trung Qu?c vo n?m 1986.

   Phim c n?i dung ph?ng theo Ng??i ?n b ??p c?a M?, k? v? chng ca s? ??p trai, n?i ti?ng l Khang D?ng (Quang D?ng) yu di?n vin H?nh (Minh Th?). Sau bu?i bi?u di?n, chng ca s? bay vo Si Gn th?m v c?u hn ng??i yu. Th? nh?ng, H?nh qu b?n r?n ?ng phim nn h?n g?p anh vo lc khc. Khang D?ng chn n?n, g?i ngay m?t c cave gi? d?ng hi?n lnh l Hoa (M? Duyn) ln phng ?? gi?i tr. Sau ?m ?, Khang D?ng ? ph?i lng Hoa v...

   Di?m H?ng, m?t c gi xinh ??p, thng minh. Sinh ra trong gia ?nh kh kh?n, cha m?t s?m, m? b?nh n?ng, c ph?i ?i gip vi?c ?? ki?m ti?n lo cho m? v em. Trong qu trnh lm vi?c H?ng ? ???c b ch? tin c?y v giao cho nhi?m v? gim st "c?u ch?" Hong Qu?c Minh.

   B? phim l cu?c ??u ? gi?a cc b?ng nhm x h?i ?en ? Th??ng H?i th?p nin 1930, ??ng ??u l trm t? b?n Phng Knh Nghiu. ?an xen trong ? l m?i tnh v?a mnh li?t, v?a trong sng v bi ?t c?a Phng Trnh Trnh v?i H?a V?n C??ng.

   Goong (Hong Cung) l cu chuy?n v? tnh yu trong th? gi?i t??ng t??ng, n?i m Hn Qu?c th?i hi?n ??i v?n cn ch? ?? qun ch? l?p hi?n v Hong gia s?ng trong Hong Cung. Cu chuy?n m? ra v?i ci ch?t ??t ng?t c?a v? vua ?ang cai tr?...

   Nhi?u n?m tr??c, Yan Chixia ??c nguy?n tr? thnh m?t th? s?n qu? tuy?t v?i, v v?y ng l?a l?a ch?n Black Hill lm n?i luy?n t?p v th?c hi?n gi?c m? c?a mnh...

   Joo Yoo Rin l m?t c gi c bi?t ti ni d?i v gi?i nhi?u ngo?i ng? Anh, Hoa, Nh?t. Seol Gong Chan l ng??i k? th?a m?t t?p ?on khch s?n l?n. V ?? c?u ng n?i kh?i c?n b?nh n?ng, Gong Chan ? yu c?u Yoo Rin gi? lm c em h? ?? lm ng n?i vui. V chuy?n ny khng m?t ai bi?t. Nh?ng m?i chuy?n l?i b? Suh Jung Woo, b?n thn c?a Gong Chan pht hi?n. Nh?ng Jung Woo quy?t ??ng khng ni ra s? th?t v Jung Woo ? c tnh c?m v?i Yoo Rin. Nh?ng Yoo Rin l?i b?t ??u c tnh c?m v?i Gong Chan. ?ng lc ny ng??i b?n gi c? c?a Gong Chan l Kim Se Hyun t? n??c ngoi tr? v? v?i mong mu?n n?i l?i quan h? v?i Gong Chan...

   Jang Joon Ha l m?t lu?t s? tr?. Vo m?t ngy n?, Joon Ha b? m?t c? 2 ng??i th??ng yu nh?t ??i mnh. Em trai anh, Young Ha, b? bu?c t?i gi?t ng??i. Cn c gi m Joon Ha yu th ? b? gi?t, v hung th? b? cho l em trai c?a Joon Ha. Joon Ha, v?i t? cch l m?t lu?t s?, ? b?t ??u cu?c truy tm th? ph?m...

   Jan Di l m?t c gi bnh th??ng, gia ?nh c ti?m gi?t kh g?n tr??ng ??i h?c danh ti?ng dnh cho con nh Shin Hwa. M?t ngy n? khi ?i giao hng c ? c?u ???c m?t chng trai ??nh t? v?n v c ???c nh?n vo tr??ng Shin Hwa. Jan Di g?p ???c 4 chng trai n?i ti?ng "qu?y" v ??u l con nh giu - nhm F4, nh?ng ai ln ti?ng ch?ng ??i h? ??u khng ???c "yn thn"...

   Cu chuy?n xoay quanh gia ?nh gim ??c B?o (??c Khu) v Mai (Minh H?ng). Trong m?t ngi nh to r?ng, khang trang t??ng l h?nh phc nh?ng bn trong ? m?i ng??i ph? n? lm du gia t?c h? Tr?n lun day d?t trong mnh trch nhi?m ph?i sinh con trai. T? c? b g?n 90 tu?i (L Mai) ? lun mang n?ng t? t??ng ph? n? h? Tr?n ph?i n? cng gia chnh v h?n h?t l ph?i nh?t ??nh sinh ???c qu t? cho ??n b Mai c?ng mang n?ng trong lng v?n ?? ng??i n?i di...

   Tuy ch? l v? s? cho Tr??ng Th?nh, ng ch? m?t t?p ?on kinh doanh l?n, nh?ng Hng Ph??ng l?i r?t ?o hoa khi c ??n hai... b v?, hai con, ??u ? cng m?t thnh ph?. Ci hay c?a Hng Ph??ng l d?u ???c c? hai b trong su?t g?n 20 n?m. Cho ??n khi v b?o v? ng ch? m ch? t? ??u ph?i vo b?nh vi?n. Cc b v? ?? x ?i tm... V th? l bao chuy?n r?c r?i nh?t trn ??i x?y ra...

   Phim ???c chuy?n th? t? ti?u thuy?t n?i ti?ng "L?u tinh h? ?i?p ki?m" c?a C? Long m?t trong nh?ng tc gi? vi?t truy?n ki?m hi?p n?i ti?ng nh?t Trung Qu?c. M?nh Tinh H?n, h?c tr ti gi?i c?a "st nhn v??ng" Cao Lo ??i v mu?n bi?t r thn th? c?a mnh ? theo s? s?p x?p c?a Cao ??i T?u nh?n nhi?m v? m st cao th? v lm Tn Ng?c B. Cng g?n k? h?n ph?i m st Tn Ng?c B, M?nh Tinh H?n cng g?p nhi?u hi?m nguy v d?n d?n pht hi?n chng ? r?i vo m?t m m?u to l?n...

   M?c d L ch?p nh?n cho Light cng h?p tc trong t? ?i?u tra nh?ng anh v?n nghi ng? Light chnh l KIRA. M?c khc Light c?ng ?ang tm cch bi?t ???c tn th?t c?a L. Cu?n s? Death Note c?a Light c?ng ??n trang cu?i v L s? l n?n nhn "ch?t danh sch"? V KIRA c thnh cng trong ??nh lm "trong s?ch" th? gi?i... Trong lc ny l?i c m?t cu?n Death Note th? 2 xu?t hi?n...

   Kenichi Matsuyama ?ng vai tr l L t? nh?ng t?p phim Death Note tr??c. T?p phim k? l?i 23 ngy cu?i cng cu?c ??i L, khi anh gi?i quy?t v? n cu?i cng lin quan ??n m?t nhm kh?ng b? sinh h?c mu?n tiu di?t nhn lo?i b?ng m?t lo?i virus Ebola v?i t?c ?? ly nhi?m g?p 100 l?n...

   "Thm t? b m?t" k? v? cu?c phiu l?u c?a ?? nh?t thm t? th?i Joseon - Kim Jin (Kim Myung Min). Theo l?nh c?a nh vua, v? thm t? ny ph?i ?i?u tra 1 v? gi?t ng??i hng lo?t ?ang x?y ra trn kh?p ??t n??c. Trong khi th?c hi?n nhi?m v?, Kim Jin g?p Han Seo Pil (Oh Dal Su), ng??i sau ny s? tr? thnh b?n ??ng hnh c?a ng v Han Gaek Ju (Ha Ji Min), m?t n? th??ng nhn s?c s?o, l ng??i n?m gi? cha kha c?a v? n. Cng ?i?u tra h? cng khm ph ra nh?ng b ?n to l?n c th? lm rung chuy?n c? tri?u ??i Joseon...

   M?t nhm cc mn v thu?t sinh vin ???c th??ng th?c m?t b?a ti?c h?i ng? trong ta nh. Khi h? th?c d?y, m?t s? b?n c?a h? ? b? b?t cc v h? nhanh chng tm th?y m?t nhm st th?. Cch duy nh?t ?? t?n t?i l ?? chi?n ??u ?? thot ra ngoi...

   Cu?c ??i L Ti?u Long l m?t b? phim truy?n hnh v thu?t H?ng Kng d?a trn cu?c ??i c?a L Ti?u Long trong nh?ng n?m thng thi?u nin c?a ng cho ??n khi ng tr??ng thnh.

   M?t chng v s? Nh?t B?n mnh m?c o tr?ng, tay c?m b?o ki?m Tr??ng Quang, ??n ??c ??n trung nguyn ch? v?i m?t m?c ?ch: tm cho ra b?y thanh ki?m vang danh kh?p v lm Trung Nguyn, hon thnh di nguy?n c?a s? ph?...

   T?i Bangkok, chng trai tr? Kham ???c nui d??ng cng ch voi trong vng tay ng??i cha gi. Khi con voi c? c?a mnh v em b Kern b? b?n t?i ph?m b?t tr?m, Kham ?u?i theo t?i t?n Sidney, Australia. V?i s? h? tr? c?a trung s? Thi Mark, Kham chi?n ??u ?? gi?i c?u cc con v?t t? cc b?n s?n tr?m...

   B? phim k? m?t cu chuy?n c?a hai ng??i ?n ng n?i b?t qun s? c?nh tranh cho v? tr c?a ch? huy b? ph?n. H? ?i qua nh?ng hi?u l?m v ?e d?a tnh m?ng nh?ng kho?nh kh?c cu?i cng tr??c khi ??n m?t s? hi?u bi?t chung. Cu?i cng h? ko l?i v?i nhau v hon thnh bi t?p l?c l??ng khng qun hon h?o...

   N?m 1619, t?i Mn Chu, Trung Qu?c, ba binh s? Hn Qu?c s?ng st sau m?t tr?n chi?n th?m kh?c gi?a Trung Qu?c v Hn Qu?c. H? l?n tm ??n m?t ngi nh b? b? hoang. T?i ?y, nh?ng m?i quan h? mu thu?n trong qu kh?, nh?ng lu?t l? nh binh, khi?n h? ph?i chm gi?t l?n nhau ?? s?ng st tr? v?...

   Sau khi Jang b, th? l?nh b?ng C?p Tr?ng "gi t? v? kh", gi?i th? bang h?i, chia chc ti?n c?a cho ?n em, c? nh ??ng thanh ca bi "Ln ?ng" chnh ??o. R?i bng t?i, h? Jang kinh doanh th??ng m?i, m? cng ty Umnison, s?n xu?t v bun bn mn kim chi gia truy?n. Ha ra bn tay quen ?? ng??i c?a Jang b cn c bi?t ti nho bp mn ??c s?n dn t?c. ??i ca Jang In Jae (Shin Hyun-June) v?i hai c?u em Seok Jae v Kyung Jae chung l?ng ??u c?t cng m? gnh vc s? nghi?p h?p php non tr?...

   B? phim l?y b?i c?nh t? m?t th? tr?n nh? c tn g?i Sameri ? ni Chiri, m?t n?i xa v?ng, cch bi?t v?i ? th? x b? h?i h?. S? yn bnh ? th? tr?n mi?n ni ny ? b? xm ph?m khi nh?ng xc ng??i lin t?c ???c nh?ng nh sinh thi h?c ?ang nghin c?u ??ng v?t hoang d ? ?y tm th?y.

   Vo tri?u ??i Choson, b?n yu tinh honh hnh l?y c?p cy so thing t? tay cc v? th?n. ?? l?y l?i cy so, cc v? th?n ? ph?i nh? ??n hai v? gio s? ra tay truy tm. Tuy nhin, Jeon Woo Ji, h?c tr c?a m?t trong hai v? gio s?, ng??i c ti bi?n hnh, ? bi?n thnh v? vua v gy ra m?t s? h?n lo?n khng ?ng c.

   "B?n Sonata mang tn Tokyo" l cu chuy?n v? m?t gia ?nh Nh?t B?n. Ng??i cha, Ryuhei Sasaki (Teruyuki Kagawa) lun h?t mnh v?i cng vi?c. Ng??i v?, Megumi (Kyoko Koizumi), m?t mnh trng coi vi?c nh v ch?m sc hai c?u con trai Takashi (Yu Koyanagi) v Kenji (Kai Inowaki). R?c r?i b?t ??u khi Ryuhei b? m?t vi?c v quy?t ??nh khng ni v?i gia ?nh v? chuy?n ny v qu x?u h?. ng r?i nh m?i sng, ??n th? vi?n, cng vin hay x?p hng t?i cc b?p ?n t? thi?n. Megumi ? s?c n?ng khi b?t g?p ch?ng mnh ?ang x?p hng xin sp mi?n ph, r?i sau khi pht hi?n ra s? th?t v? cng vi?c c?a ng, b khng mu?n nhn m?t ch?ng n?a. Takashi lun t? ra gan l? cn Kenji ln lt t?p ?n piano b?ng cch dnh ti?n c?m tr?a ?? ?ng h?c ph v b? b? ph?n ??i k?ch li?t... M?i ng??i ??u c nh?ng b m?t m khng ai c can ??m ?? th nh?n...

   "C?u V?ng ?i" l m?t t? truy?n c?a La Kh?i Nhu? k? v? qu trnh ng l?n ln t?i H?ng Kng, cu chuy?n l s? h?i t??ng v? vng ??t t?ng l thu?c ??a c?a Anh. ng ni: "? l n?m 1969, Neil Armstrong tr? thnh ng??i ??u tin ??t chn ln m?t tr?ng. Ti th??ng ch?y quanh ???ng v?i ci bnh nui c ??i trn ??u ?? gi? lm phi hnh gia... Ti mu?n mnh l ng??i Trung Qu?c ??u tin ??t chn ln m?t tr?ng. Cha ti l m?t th? ?ng giy, m? ti lm n?i tr?. Ti c m?i quan h? r?t thn thi?t v?i anh trai mnh, anh ?y l m?t sinh vin gi?i v l m?t v?n ??ng vin, anh ?y c ki?n th?c r?t r?ng v d?y ti r?t nhi?u th?. Sau ?, anh ?y b? b?nh ung th?".

   ?? thot kh?i ci ngho, H?ng v Thu ?i l?a ??o nh?ng chng trai ngy th? l?m ti?n. ??n m?t ngy n?, Thu b?t cc Hng, chng doanh nhn tr? cao ng?o, v c cng H?ng t?ng ti?n gia ?nh anh. Trong khi H?ng ?i l?y ti?n, Thu ? nh v ?em lng yu Hng. C c?ng mu?n lm l?i cu?c ??i mnh, nh?ng H?ng khng ??ng ... Thu quy?t ??nh lm ng??i t?t, cn H?ng ph?i tr? gi cho nh?ng g c ta ? lm...

   "N?? di?n vin" do Lee Jae Yong ch? ??o di?n xu?t, xoay quanh cu chuy?n c?a su n? minh tinh khi h? cng t? h?p t?i m?t studio ?? ch?p ?nh cho ngy l? ging sinh...

   Cu chuy?n b?t ??u khi m?t b?ng nhm giang h? do Trinh, bi?t danh Ph??ng Hong (Ng Thanh Vn) nh?n nhi?m v? ginh gi?t m?t chi?c my tnh xch tay c kh? n?ng xm nh?p v ?i?u khi?n v? tinh Vinasat 1, ?ang n?m trong tay m?t b?ng mafia ng??i Php nh?ng tn ny t?i Si Gn v?i m?c ?ch rao bn chi?c my tnh xch tay trn v?i s? ti?n kh?ng l?. ?? th?c hi?n phi v?, Trinh chiu m? m?t s? tay giang h? c?m cn - trong ? c Qun, bi?t danh H? (Johnny Tr Nguy?n) v mua v? kh t? cc b?ng ??ng khc. Nh?ng cu?c xung ??t n?y l?a di?n ra ngay t? ??u b?i gi?a cc b?ng ??ng v ngay gi?a cc thnh vin trong b?ng c?a Trinh v?n ? c nhi?u n on, nhi?u m?u ?? ring.

   m tnh l b? phim truy?n hnh di 20 t?p do hng phim TFS s?n xu?t. K?ch b?n phim k? v? cu?c ??i th?t ??y bi k?ch (c ph?n h? c?u) c?a c hoa h?u bi?n Lm Uy?n Nhi: ln ngi hoa h?u, tr?i qua nhi?u c?m b?y c?a cu?c s?ng, nghi?n ma ty nn ph?i lm gi ??ng ???ng, b? nhi?m HIV v k?t c?c l ci ch?t th??ng tm. Hoa h?u Mai Ph??ng Thy l ng??i th? vai chnh trong b? phim ny.

x Close